top of page

Tietosuojaseloste      

 
1.    Rekisterinpitäjä
Vammalan Tynnyripalvelu Oy (jäljempänä Vammalan Tynnyripalvelu)
Punkalaitumentie 1547, 38280 Sastamala
Y-tunnus: 1937283-2
Puh. 0500 510 596

2.    Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Marko Uuskartano
Puh. 0500 510 596
Sähköposti: marko@tynnyripalvelu.fi 

3.    Rekisterin nimi
Vammalan Tynnyripalvelun rekisteri

4.    Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. asiakaspalvelun, tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden, sivustojen tai tuotteiden käytöstä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten markkinointiarpajaisten ja – kilpailujen sekä tapahtumien yhteydessä. Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä. 

Työsuhteessa sekä mahdollisesti alkavassa työsuhteessa olevien henkilötiedot saadaan työntekijältä työsuhteen alkaessa ja työsuhteen jatkuessa työntekijän antamista tiedoista. 

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. 

5.    Rekisterin tietosisältö
Asiakkailta, työntekijöiltä ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja voidaan tallettaa alla olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:
-    nimitiedot
-    puhelinnumero ja sähköposti
-    lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
-    kontaktihistoria ja asiakkaan palvelujen käyttö
-    asiakaspalvelutapahtumien tiedot
-    henkilötunnus tai y-tunnus
-    vero- ja ammattiliittotiedot
-    ulosotto-, maksuhäiriö- ja perintätiedot
-    syntymäaika ja sukupuoli
-    tiedot maksusuorituksista
-    muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi

6.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8§:n mukaisena edellytyksenä on työsuhde, alkava työsuhde, asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Vammalan Tynnyripalvelulle antama toimeksianto tai Vammalan Tynnyripalvelun ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. 

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden sekä työsuhteessa tai mahdollisesti alkavassa työsuhteessa olevien henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin
-    asiakassuhteen operatiivinen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä asiakkaan palveleminen
-    sivustojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, tuottaminen, kehittäminen, parantaminen ja toimitus sekä suojaaminen
-    maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
-    rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen 
-    liiketoimintaan liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
-    sivustoihin ja palveluihin liittyvä viestintä
-    työsuoritteiden maksaminen
-    työsuhteiden ylläpito
-    lakisääteisten työnantajavelvoitteiden hoitaminen
-    sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
-    väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
-    muut vastaavat käyttötarkoitukset

7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8.    Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa rekisterin tiedoista saattaa sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.

9.    Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan teknisin ja organisatorisin keinoin asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta ja siirtämiseltä suojaamiseksi. 
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Vammalan Tynnyripalvelun tai Vammalan Tynnyripalvelun työntekijöiden käytössä olevissa toimitiloissa tai työhuoneissa ulkopuolisilta henkilöiltä lukituissa ja valvotuissa säilytystiloissa. Asiakasrekisterien tietoja kerään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Vammalan Tynnyripalvelun palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Vammalan Tynnyripalvelu edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. 

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen tai työsuhteen jatkumisen tai lakivelvoitteiden määrittelemän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan, arkistoidaan tai hävitetään. 

10.    Ilmoitusvelvollisuus
Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisen aikataulun puitteissa. Tietoturvaloukkaukset sekä niihin liittyvät vaikutukset ja korjaustoimenpiteet dokumentoidaan. 

11.    Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallisesta pyynnöstä toteutetaan tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistetaan käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseksi tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tietojen tarkastus- ja päivitysasioissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön. 

Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa ja kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. Asiakkaan kieltäessä suoramarkkinointi ei hänelle kohdenneta suoramarkkinointia, mutta asiakas saa kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää. 

12.    Muutokset
Vammalan Tynnyripalvelu kehittää liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen. 

 

bottom of page